Jansen

Metro Kobylisy, Praha

Systém Janisol, Janisol 2